You are here

Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo đại hội về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

Căn cứ Tờ trình số 01/CV-HNS, ngày 07/7/2020 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Báo cáo của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo đại hội về công tác chuẩn bị Đại hội của Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chỉ đạo đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Vãn học, nghệ thuật Việt Nam kết luận:

1. Đề nghị Hội Nhạc sĩ Việt Nam rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ báo cáo tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 2 và Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03/2013/TT-BNV, ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP, ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Bổ sung, chỉnh sửa dự thảo Điều lệ theo mẫu số 9, Điều lệ Hội, Phụ lục I, Thông tư số 03/2013/TT-BNV, ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ và hướng dẫn, góp ý của Bộ Nội vụ, các cơ quan chuyên môn.

2. Ban Chỉ đạo thống nhất với đề xuất của Hội Nhạc sĩ Việt Nam về phương án nhân sự, số lượng Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 là 21 người; Ban Thường vụ 07 người; Ban Kiểm tra 07 người; Chủ tịch Hội và 04 Phó Chủ tịch Hội. Nhân sự giới thiệu để bầu Chủ tịch Hội, Ban Chỉ đạo sẽ thông báo sau.

Việc xây dựng Đề án nhân sự phải đảm bảo đúng theo Quy định số 284- QĐ/TW, ngày 05/02/2010 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật và Kết luận số 58- KL/TW, ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội; đồng thời đảm bảo cơ cấu, thành phần, giới tính, vùng miền.

3. Thời gian tổ chức Đại hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 05/8/2020 đến 07/8/2020 tại Hà Nội.

4. Ban Chỉ đạo phân công các đồng chí trong Ban Chỉ đạo: Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Hà Ban, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thành viên; đồng chí Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, thành viên hướng dẫn, chỉ đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam hoàn thiện các nội dung tổ chức Đại hội.

Đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn Hội Nhạc sĩ Việt Nam hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi Điều lệ và hoàn thiện các thủ tục trong quá trình chuẩn bị Đại hội.

Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn Hội Nhạc sĩ Việt Nam các thủ tục về tài chính theo quy định.

Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tiếp tục theo sát quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, làm đầu mối thông tin, báo cáo, xin ý kiến kịp thời Ban Chỉ đạo về những vấn đề của Đại hội.

Xin thông báo để các cơ quan, tổ chức và các đồng chí liên quan thực hiện.

 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

 

(đã ký và đóng dấu)

 

Lê Mạnh Hùng

ĐĂNG BÌNH LUẬN