You are here

Non sông người chiến sĩ

Non sông người chiến sĩ

Âm nhạc: Mai Kiên

Biên đạo: Lý Thu Hà

Các ca sĩ: Nguyệt Minh, Thanh Bình, Đức Tuấn, Việt Hòa, Hồng Chinh và diễn viên đoàn Văn công Phòng không Không quân biểu diễn

Tiết mục đạt Huy chương vàng - Chương trình Tổ quốc và Bầu trời. Hội diễn chuyên nghiệp toàn quân năm 2014

ĐĂNG BÌNH LUẬN

2 + 11 =