You are here

Ả phiền 36 giọng

Đào nương: Thu Hiền
Kép đàn: Xuân Hưởng
Cầm chầu: Ngọc Lễ
Video: Đặng Hoành Loan

Ả phiền 36 giọng là thể cách âm nhạc Ca trù ra đời muộn nhất, có nhiều điệu nhất trong Ca trù. Ả phiền 36 giọng gồm các điệu: Sa mạc, Bồng mạc, Xương tế, Đò đưa, Huê tình, Trống quân, Nói sử, Bài sai, Thổng Thiên Thai, Hát cách (chèo), Hãm, Sa mạc lối Tỳ Bà, Thể cách Tỳ Bà, Cung Bắc, Dựng Tỳ bà cung Huỳnh. 

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát đã gọi thể cách này một cách rất dân gian là “món nộm” âm nhạc. Gọi là món nộm, bởi lẽ nó là sự ghép nối gần hai mươi 20 hình thức âm nhạc dân gian khác nhau được trích ra, ghép vào trong thể cách này. Bằng góc nhìn âm nhạc học thì đây là một liên khúc, kiểu như Suite d'orchestre (liên tấu khúc). "Liên tấu khúc" này đã được cổ nhân sắp đặt rất tài tình các hình thức âm nhạc dân gian có điệu tính khác nhau, tiết tấu khác nhau nhưng được liên kết với nhau một cách rất mịn và rất khéo.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

8 + 7 =