You are here

Ý kiến phản hồi của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đối với bài báo phản ánh sai sự thật tại Báo Người Lao động

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM
TRUNG TÂM BẢO VỆ QUYỀN
TÁC GIẢ ÂM NHẠC VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TTBVQTGANVN

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019

 
Ý KIẾN PHẢN HỒI
Đối với bài báo phản ánh sai sự thật tại Báo Người Lao động
 
Kính gửi: Tổng biên tập Báo Người lao động.

 

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) trân trọng gửi lời chào đến Quý Báo.

Vào ngày 30/8/2019, Báo Người lao động - mục Văn nghệ có đăng bài “Noo Phước Thịnh bức xúc vì chất xám bị đánh cắp”.

Link bài: https://nld.com.vn/van-nghe/noo-phuoc-thinh-buc-xuc-vi-chat-xam-bi-danh-cap-20190830075721958.htm

Tại bài báo có đoạn:

“Còn phía nhận tiền tác quyền, tức Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm âm nhạc Việt Nam chi nhánh phía Nam, thì cấp phép vô tội vạ sau khi nhận được tiền tác quyền, dù chủ sở hữu không hề ủy quyền

Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ và không hề được kiểm chứng.

Để đảm bảo tính khách quan, VCPMC thông tin đến Quý Báo những nội dung liên quan như sau:

1- Tác giả Đỗ Hiếu (tên thật: Đỗ Ngọc Hiếu) là thành viên VCPMC, đã ký Hợp đồng ủy quyền quản lý và khai thác quyền tác giả âm nhạc từ ngày 28/8/2013 để ủy quyền cho VCPMC quản lý và khai thác quyền tác giả đối với các tác phẩm âm nhạc do tác giả Đỗ Hiếu sáng tác/sở hữu.

2- Hoạt động quản lý, cấp phép, thu tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc của VCPMC được thực hiện đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Điều lệ hoạt động và căn cứ theo ủy quyền của tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả.

3- Về bài hát “Mãi mãi bên nhau”:

Công ty TNHH Hãng Phim V.I.M.A.X đã thực hiện xin phép và trả tiền nhuận bút sử dụng quyền tác giả để sử dụng tác phẩm “Mãi mãi bên nhau” (tác giả Đỗ Hiếu) trong phân đoạn phim “Ngôi nhà bươm bướm” theo Hợp đồng sử dụng quyền tác giả âm nhạc số 2588/2018/HĐQTG-PN/MR ký ngày 06/11/2018 với VCPMC.

Hợp đồng ghi rõ phạm vi cấp phép sử dụng quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ (quyền sao chép tác phẩm), không bao gồm các quyền liên quan của người biểu diễn, bản hòa âm, phối khí, bản ghi âm ghi hình của nhà sản xuất.

4- Tiền nhuận bút đối với việc sử dụng quyền tác giả bài hát “Mãi mãi bên nhau” theo hợp đồng số 2588 nêu trên: tác giả Đỗ Hiếu đã nhận tiền tác quyền tại VCPMC Chi nhánh phía Nam tại kỳ phân phối Quý IV năm 2018, Phiếu chi số 00214 ngày 24/01/2019 (tác giả Đỗ Hiếu đã ký xác nhận đầy đủ tại Phiếu chi và Bảng kê chi tiết phân phối).

Do đó: Những thông tin mà Báo Người lao động đăng tải tại bài báo nói trên như: Trung tâm “thì cấp phép vô tội vạ sau khi nhận được tiền tác quyền, dù chủ sở hữu không hề ủy quyền” là thông tin hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ, không được kiểm chứng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của VCPMC.

Trên tinh thần thiện chí, tôn trọng sự thật khách quan;

Trên tinh thần tôn trọng, tin tưởng các cơ quan truyền thông, báo chí;

Với những căn cứ, thông tin mà VCPMC cung cấp trên cơ sở thực tế khách quan, có đầy đủ tài liệu lưu tại VCPMC;

VCPMC có ý kiến đề nghị Báo Người lao động:

- Gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng, đồng thời đăng cải chính trên báo theo quy định của Luật báo chí.

- Làm rõ, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền tự do báo chí nhằm cố tình thông tin sai sự thật, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của VCPMC.

- Đăng nguyên văn ý kiến phản hồi của VCPMC tại văn bản này theo quy định của Luật báo chí.

Trân trọng!

Nơi nhận:               

- Như trên;
- Cục Bản quyền tác giả (để b/c);
- Cục Báo chí (để b/c);
- Cục PTTH&TTĐT (để b/c);
- Hội Nhạc sĩ Việt Nam (để b/c);
- Công ty TNHH Hãng Phim V.I.M.A.X (để biết);
- Lưu: VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn

                                                    

ĐĂNG BÌNH LUẬN