You are here

CHI HỘI CÀ MAU

CHI HỘI CÀ MAU

HỘI VHNT: 5 LƯU TẤN TÀI, THÀNH PHỐ CÀ MAU - 0780.3831174

Nhiệm kỳ III: 2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS Nguyễn Ngọc Để - Hội Văn học Nghệ thuật Cà Mau.
2. Chi hội phó: -  NS Lữ Minh Ngọc – Trung tâm Văn hóa Du lịch Cà Mau.
-  NS Dương Ngọc Cường - Trung tâm Văn hóa Du lịch Cà Mau.

Ngành: Sáng tác (06 người), Biểu diễn (04 người), Đào tạo: (01 người)
Tổng số: 11 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Lê Hoàng

Bửu

1948

ĐV

 

ST

1990

Chi hội

Cà Mau

2

Đoàn Kim

Cúc

1959

 

Nữ

BD

1998

Chi hội

Cà Mau

3

Dương Ngọc

Cường

1966

ĐV

 

BD

2019

Chi hội

Cà Mau

4

Nguyễn Ngọc

Để

1970

ĐV

 

ST

2009

Chi hội

Cà Mau

5

Trần Thanh

Hòa

1933

ĐV

 

ST

2002

Chi hội

Cà Mau

6

Ngô Thanh

Hùng

1966

 

 

BD

2004

Chi hội

Cà Mau

7

Nguyễn Ngọc

Hiện

1983

ĐV

 

ST

2021

Chi hội

Cà Mau

8

Lữ Minh

Ngọc

1954

 

 

ST

2010

Chi hội

Cà Mau

9

Nguyễn Sỹ
Sỹ Nhâm

Nhâm

1982

ĐV

 

ĐT

2019

Chi hội

Cà Mau

10

Huỳnh Trường

Phong

1952

ĐV

 

BD

1993

Chi hội

Cà Mau

11

Trần Thanh

Toàn

1952

ĐV

 

ST

2009

Chi hội

Cà Mau

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.