You are here

CHI HỘI LÂM ĐỒNG

Tác giả: 

CHI HỘI LÂM ĐỒNG

HỘI VHNT - 2 NGUYÊN DU, ĐÀ LẠT - 063.3823183

Nhiệm kỳ V:  2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS  Nguyễn Đình Nghĩ (Đình Nghĩ) - Đoàn Ca múa nhạc Lâm Đồng.
2. Chi hội phó: NS  Nguyễn Cao Nguyên (Cao Nguyên) - Đài PTTH Lâm Đồng.
3. Ủy viên: NS Chu Thị Thu Huyền – Đoàn CMN Dân tộc Lâm Đồng

Ngành: Sáng tác (14 người), Biểu diễn (03 người), Đào tạo (01 người)
Tổng số: 18 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Văn Tuấn

Anh

1963

 

 

 

ST

2018

Chi hội

Lâm Đồng

2

Hà Huy

Hiền

1934

 

 

 

ST

 

Chi hội

Lâm Đồng

3

Quách Ngọc

Hiếu

1977

ĐV

 

 

ST

2016

Chi hội

Lâm Đồng

4

Hồ Thanh

Hùng

1965

 

 

 

ĐT

2014

Chi hội

Lâm Đồng

5

Trần Thị
(Thu Hường)

Hường

1970

 

Nữ

 

ST

2011

Chi hội

Lâm Đồng

6

Chu Thị Thu

Huyền

1980

ĐV

Nữ

 

BD

2016

Chi hội

Lâm Đồng

7

Kra Zan

K'đích

1962

ĐV

 

Lach -
kơho

ST

2004

Chi hội

Lâm Đồng

8

Trần Thị Ái

Lan

1962

 

Nữ

 

ST

1997

Chi hội

Lâm Đồng

9

Trần Khánh

Nam

1960

 

 

 

ST

2011

Chi hội

Lâm Đồng

10

Phạm Hoài

Nam

1978

 

 

 

BD

2016

Chi hội

Lâm Đồng

11

Nguyễn Đình
(NSƯT - 2019)

Nghĩ

1958

ĐV

 

 

ST

1992

Chi hội

Lâm Đồng

12

Nguyễn Cao
Cao Nguyên

Nguyên

1966

ĐV

 

 

ST

2014

Chi hội

Lâm Đồng

13

Nguyễn

Tánh

1955

ĐV

 

 

ST

1999

Chi hội

Lâm Đồng

14

Đặng Duy

Thành

1989

ĐV

 

 

BD

2018

Chi hội

Lâm Đồng

15

Dương Toàn

Thiên

1953

ĐV

 

Tày

ST

1995

Chi hội

Lâm Đồng

16

Nguyễn Minh
Minh Thu

Thu

1981

ĐV

 

 

ST

2016

Chi hội

Lâm Đồng

17

Nguyễn Hoàng
Hoàng Trọng

Trọng

1967

 

 

 

ST

2019

Chi hội

Lâm Đồng

18

Vỹ
Vũ Văn Uy

Uy

1980

 

 

 

ST

2014

Chi hội

Lâm Đồng

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.