You are here

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

Tác giả: 
Hội NSVN
AttachmentSize
Image icon pdp1.jpg66.99 KB

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM
–––––––––

Số:  07 /QĐ-HNS    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  01 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc
Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam
––––––––

CHỦ TỊCH HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

      Căn cứ Nghị định số 751/NV ngày 30 tháng 12 năm 1957 của Bộ Nội vụ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Hội Nhạc sĩ Việt Nam;

     Căn cứ Điều lệ Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2015 – 2020);

     Căn cứ Quyết định số 28/2002/QĐ-HNS ngày 07/5/2002 của Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam về việc bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam;

     Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HNS ngày 18/12/2017 Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 6 (nhiệm kỳ 2015 – 2020);

     Xét đề nghị tại công văn số 01/2018/CV-QTGHAN ngày 23/01/2018 của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam gửi Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

    Điều 1: Nhạc sĩ Phó Đức Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IX (2015 – 2020), Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

  Điều 2: Chánh Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và Nhạc sĩ Phó Đức Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

     Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2018./.

                                                                                                                                          CHỦ TỊCH
Nơi nhận:                                                                                                          PGS.TS.Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân 
- Trung tâm BVQTGANVN;                                                                                                   đã ký
- Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn;
- Các ủy viên Ban Chấp hành;
- Lưu VP.    

...........................................................................................................................................................................................

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        --------------------                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 ---------------------------------------

Số:  08 /QĐ-HNS                                                                        Hà Nội, ngày  01  tháng 3  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc
Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

––––––––

CHỦ TỊCH HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

     Căn cứ Nghị định số 750, 751/NV ngày 30 tháng 12 năm 1957 của Bộ Nội vụ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Hội Nhạc sĩ Việt Nam;

     Căn cứ Điều lệ Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2015 - 2020);

    Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HNS ngày 18/12/2017 Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 6 (nhiệm kỳ 2015 - 2020);

    Xét đề nghị tại công văn số 01/2018/CV-QTGHAN ngày 23/01/2018 của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam gửi Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

    Điều 1: Bổ nhiệm Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IX (2015 - 2020), Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

   Điều 2: Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam về việc điều hành hoạt động của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam theo đúng các quy định của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và pháp luật hiện hành.

   Điều 3: Chánh Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2018./.

                                                                                                                                          CHỦ TỊCH
Nơi nhận:                                                                                                          PGS.TS.Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân 
- Trung tâm BVQTGANVN;                                                                                                   đã ký
- Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn;
- Các ủy viên Ban Chấp hành;
- Lưu VP.    

 

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.