You are here

CHI HỘI HẬU GIANG

CHI HỘI HẬU GIANG

HỘI VHNT: KHU HÀNH CHINH 406, THỊ XÃ VỴ THANH - 071.3580477

Nhiệm kỳ II: 2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS  Nguyễn Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc) - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang
2. Chi hội phó: NS  Nguyễn Trung Hậu - Trường Nghiệp vụ VHTTDL tỉnh Hậu Giang.
3. ỦY viên:  NS Lâm Nhựt Phong - Đoàn CMN Dân tộc Hậu Giang

Ngành: Sáng tác (05 người), Biểu diễn (02 người), Đào tạo (01 người)
Tổng số: 08 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Lê Hoàng
Sỹ Chung

Chung

1971

ĐV

 

 

BD

2018

Chi hội

Hậu Giang

2

Trần Thanh
Thanh Dũng

Dũng

1970

 

 

 

ST

2018

Chi hội

Hậu Giang

3

Nguyễn Trung

Hậu

1977

ĐV

 

 

ĐT

2017

Chi hội

Hậu Giang

4

Trần Kiên
Bạch Kim

Nhân

1959

 

 

 

ST

2012

Chi hội

Hậu Giang

5

Lâm Nhựt

Phong

1970

ĐV

 

 

BD

2017

Chi hội

Hậu Giang

6

Nguyễn Vĩnh
Vĩnh Phúc

Phúc

1959

 

 

 

ST

2012

Chi hội

Hậu Giang

7

Ngụy Hoàng

Thống

1970

 

 

 

ST

2017

Chi hội

Hậu Giang

8

Trần Thanh

Thủy

1976

ĐV

 

 

ST

2013

Chi hội

Hậu Giang

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.