You are here

Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp 2013 - 2020

Tác giả: 
NLH

Để có căn cứ và cơ sở cho các cuộc thi, Liên hoan mang tính chuyên nghiệp trên toàn quốc. Ngày 17 tháng 01 vừa qua, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định về phê duyệt Đề án Tổ chức các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013 – 2020.

 Đề án nêu rõ ý nghĩa và mục đích của việc tổ chức các cuộc thi và Liên hoan đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế mà tại các cuộc thi, kỳ liên hoan trước đây chưa thể thực hiện được nhằm rút kinh nghiệm trong các kỳ tổ chức tới.

Trong đề án cũng đã trình bày cục thể tính chất, quy mô các cuộc thi, cụ thể: Cuộc thi dành cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp là 3 năm một lần, gồm các loại hình nghệ thuật: Tuồng, Chèo, Cải lương, Kịch nói, Dân ca kịch và nghệ thuật Ca, Múa, Nhạc; Cuộc thi dành cho nhóm nghệ sĩ, cá nhân nghệ sĩ tổ chức định kỳ 3 lần; các cuộc Liên hoan sẽ được tổ chức xen kẽ trong khoảng thời gian giữa hai kỳ tổ chức. Thời gian tổ chức liên hoan đối với từng loại hình nghệ thuật là 3 năm 1 lần.

Từ năm 2013, 2014, Cục nghệ thuật biểu diễn tổ chức 80% số lượng các Cuộc thi, Liên hoan; các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương tổ chức 20%.

Năm 2015, Cục nghệ thuật biểu diễn tổ chức 70%, các Hội tổ chức 30% số lượng các Cuộc thi, Liên hoan.

Năm 2016, Cục nghệ thuật biểu diễn tổ chức 60%, các Hội tổ chức 40% số lượng các Cuộc thi, Liên hoan

Từ năm 2017 đến năm 2020, Cục nghệ thuật biểu diễn tổ chức 50%, các Hội tổ chức 50% số lượng các Cuộc thi, Liên hoan.

Giải thưởng cho các Cuộc thi, Liên hoan cũng được quy định cụ thể cho từng giải thưởng của cả cá nhân và tập thể.

Kinh phí tổ chức Cuộc thi, Liên hoan như sau: Năm 2013 huy động kinh phí xã hội hóa tối thiểu là 10% trở lên. Năm 2014 huy động kinh phí xã hội hóa tối thiểu là 20% trở lên. Năm 2015 huy động kinh phí xã hội hóa tổi thiểu là 30% trở lên. Năm 2016 huy động kinh phí xã hội hóa tổi thiểu 40% trở lên. Năm 2017 trở đi huy động kinh phí xã hội hóa tổi thiểu là 50% là 50 trở lên.

Đề án cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có tham gia thực hiện đề án. Cụ thể thì Cục nghệ thuật biểu diễn Bộ VHTTDL có trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện đề án đến các Sở VHTTDL địa phương, các đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập trên toàn quốc. Tất cả các cuộc thi, Liên hoan này là tiền đề và là cơ sở để Bộ VHTTDL tổ chức các Cuộc thi Liên hoan mang tính chính quy, chuyên nghiệp, gắn với việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới đây.

(Nguồn: cinet.gov.vn) 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.