You are here

Thông báo: dự giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2021

QUY CHẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/QĐ-HNS của
Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam ngày 31 tháng 8 năm 2021)

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

- Tất cả Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam có quyền gửi tác phẩm, công trình dự xét Giải thưởng Âm nhạc 2021.

- Tác giả, nhóm tác giả đăng ký tham dự 01 tác phẩm duy nhất thuộc các chuyên ngành sau: Sáng tác, Lý luận phê bình, Biểu diễn và Đào tạo (các thể loại được liệt kê trong mục II). Tác phẩm dự giải là tác phẩm mới sáng tác và công bố trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/8/2021.

Kèm theo xác nhận đóng Hội phí tính đến tháng 8 năm 2020 của Hội, Chi Hội nhạc sĩ Việt Nam nơi tác giả đó sinh hoạt. 

- Tác phẩm đồng tác giả (ca khúc phổ thơ, tác phẩm khí nhạc, đĩa và sách của một nhóm tác giả), yêu cầu phải có sự ủy quyền từ phía đồng tác giả (giấy viết tay hoặc đánh máy, có chữ ký của người ủy quyền).

- Tác phẩm sáng tác gửi đến ngoài bản thảo, tổng phổ, phải gửi kèm theo bản thu âm hoặc ghi hình tác phẩm dự xét giải (có tên ca sĩ hoặc nghệ sĩ biểu diễn).

- Tác phẩm đoạt giải sẽ được sử dụng nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá trên sân khấu, Tạp chí Âm nhạc Việt Nam, Website của Hội (miễn bản quyền).

- Hội Nhạc sĩ Việt Nam không nhận và không xét các tác phẩm đang có tranh chấp, khiếu kiện về quyền tác giả hoặc đã và đang tham dự giải thưởng của các Hội đồng khác. Tác giả chưa đóng hội phí đầy đủ theo điều lệ quy định của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tính đến tháng 8 năm 2020 không có quyền dự giải.

II.THỂ LOẠI:

1. Chuyên ngành Sáng tác:

a) Thanh nhạc:

- Ca khúc, ca khúc thiếu nhi, Romance.

- Hợp xướng (với dàn nhạc), hợp xướng a capella, Cantate, Oratorio.

- Kịch hát, Nhạc kịch (opera).

b) Khí nhạc:

- Các thể loại độc tấu, hòa tấu nhạc cụ phương Tây, nhạc cụ dân tộc, dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc.

2. Chuyên ngành Lý luận, Phê bình, Nghiên cứu âm nhạc:

a) Các công trình Lý luận, Phê bình, Nghiên cứu Âm nhạc.

b) Sách biên soạn, sưu tầm về âm nhạc

c) Các bài báo viết về âm nhạc: báo viết, báo nói, báo hình, báo mạng (số lượng: 10 bài trở lên, ghi rõ ngày, tháng, năm, dẫn nguồn)

d) Giáo trình giảng dạy từ cấp Bộ trở lên (kèm theo văn bản có xác nhận công chứng).

e) Không nhận giáo trình biên soạn bài tập và sách sưu tầm thiếu phần dẫn luận mang tính nghiên cứu của chính tác giả.

3. Chương trình biểu diễn âm nhạc:

Đĩa hình (DVD), đĩa tiếng (CD) thu trực tiếp chương trình biểu diễn đêm tác giả - nhạc sĩ, chương trình của ca sĩ, nghệ sĩ độc tấu, nhóm hòa tấu, dàn nhạc.

Kèm theo program gốc.

III. THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM:

- Từ  01/9 đến hết ngày 31/10/2021 (theo dấu bưu điện).

- Tác phẩm gửi về: Phòng Công tác Hội viên - Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc Email: congtachoivien@gmail.com 

(ĐT phòng CTHV: 024.39434046; ĐT Nhạc sĩ Bùi Bá Quảng: 033.6738888; ĐT đ/c Nguyễn Thị Hoàn: 0982.347099).

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

 
TM.BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
PGS. TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

 

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM
––––––––
 
Số: 11 /QĐ-HNS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––
                                                   Hà Nội, ngày  31 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2021
––––––––––––
 
CHỦ TỊCH HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 750, 751 ngày 31 tháng 12 năm 1957 của Bộ Nội vụ về việc cho phép Hội Nhạc sĩ Việt Nam thành lập và hoạt động;

Căn cứ Điều lệ Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020 – 2025);

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế xét Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, các phòng, ban chức năng, các Chi hội trưởng, các Đoàn Nhạc sĩ địa phương, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.
TM.BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 

PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

ĐĂNG BÌNH LUẬN